VAstuullisuus

Kotimaisen graniitin käyttäminen on ekologisesti kestävää

Kotimaisesta graniitista rakennetaan kestävää ympäristöä

Kotimainen graniitti on vastuullinen rakennusmateriaali. Kotimaisen kiven käyttäminen onkin ekologisesti kestävää, kun halutaan edistää vähähiilistä rakentamista. Graniitti on valmis luonnon raaka-aine, jota louhitaan maailman vanhimmasta, suomalaisesta kalliosta. Moni työvaihe louhinnassa sekä jalostuksessa vaatii edelleen käsityötä ja nykyaikaiset työstökoneet mahdollistavat energiatehokkaan ja vähäpäästöisen valmistusprosessin. Lisäksi graniitti materiaalina on täysin kierrätettävää. Kivet voidaan usein käyttää sellaisenaan uudestaan tai käyttää kiviaineksena esimerkiksi tienpohjissa. Elinkaariajattelu puhuukin kiven puolesta. Graniitti on lähes ikuinen rakennusmateriaali, joka ei vaadi jatkuvaa huoltoa. Lisäksi kotimaisen kiven louhinta ja jalostus tapahtuvat kotimaassa, joten kuljetusmatkat eivät muodostu pitkiksi, millä on merkittävä vaikutus tuotteen hiilijalanjälkeen.

Kotimaisen kiven kilpailukyky on ympäristönäkökulmasta kiistaton

Kotimaisille luonnonkivituotteille on laadittu ympäristöselosteet eli EPD:t.  Ympäristöselosteet kertovat luotettavasti tuotteen ympäristövaikutukset esimerkiksi vaihtoehtoisiin tai muualla tuotettuihin materiaaleihin verrattuna. Selosteet on tehty elinkaariarviointeihin erikoistuneen Bionova Ltd:n toimesta ja osoittaa, että suomalaisen luonnonkiven hiili­jalanjälki on hyvin kilpailukykyinen kilpaileviin materiaaleihin verrattuna. Tutustu ympäristöselosteisiin

Tutkitusti matala hiilijalanjälki ja pitkä elinkaari

Hankintapäätöksiä tehdessä elinkaariarviointi auttaa tekemään ympäristölle ystävällisiä valintoja. Kotimaisen luonnonkiven matala hiilijalanjälki selittyy luonnon valmiilla raaka-aineella, vähäpäästöisellä tuotantoprosessilla ja lyhyillä kuljetusetäisyyksillä. Luonnonkiven lähes ikuinen elinkaari ja sen käyttöominaisuudet ovat ympäristönäkökulmasta kestäviä ja vastuullisia. Yhteiskunnassa vallitseva ja vahvistuva vastuullisuuden arvostus näkyy kestävässä rakentamisessa, jossa kotimaisella kivellä on paikkansa.

Kotimainen luonnonkivi - vastuullinen valinta

Rakennettu ympäristö aiheuttaa kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Vallitseva ja vahvistuva vastuullisuuden vaatimus ohjaa koko yhteiskuntaa kiinnittämään huomiota valintoihin, jotka ovat ympäristön kannalta kestäviä. Suomen valtio tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja lisäksi monet kaupungit ja kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Myös voimaan tuleva uusi rakentamislaki (2025) tuo ilmastonmuutoksen torjunnan osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Hiilineutraaliuuteen pyrkiessä tulee kiinnittää huomiota rakentamisen ja rakennusmateriaalien koko elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen. Kotimaisen luonnonkiven ominaisuudet ympäristönäkökulmasta, koko sen elinkaaren ajalla, ovat vertaansa vailla ja siksi se on vastuullinen valinta rakennusmateriaaliksi.

Vastuullisesti yhteiskunnan normeja kunnioittaen

Suomessa luonnonkiven louhinta on aina luvan¬varaista, ja sitä säädellään lainsäädännön kautta. Graniitin louhintaan vaaditaan maa-aineslain mukainen ottolupa sekä ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Kiven louhinnassa huomioidaan luonto sekä ympäristö prosessin jokaisessa vaiheessa.

Kotimainen kiviteollisuus tuo taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia yhteiskuntaamme. Kiven louhivat, jalostavat ja kuljettavat paikalliset toimijat. Lisäksi luonnonkiven louhinta ja jalostus työllistää usein syrjäisemmillä seuduilla, joissa louhimot ja jalostustehtaat pääosin sijaitsevat. Kotimainen kivi valmistetaan aina vastuullisesti työehtosopimuksia noudattaen sekä ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

 

 

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

Olemme matkalla entistä ympäristöystävällisempää toimintatapaa. Rakennamme Kovakivelle Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Järjestelmän avulla osoitamme konkreettisesti, että huomioimme ympäristöasiat toiminnassamme.

Scroll to Top